Община Стара Загора подписа договорите за проектиране на важни обекти

публикувано на 25.08.2014 г. | Категория: Общество
„През програмния период 2014-2020 г. Стара Загора ще се превръща във все по-модерен и динамично развиващ се европейски град”. Това каза днес зам.-кметът Йордан Николов при подписването на договорите с проектантските фирми, които ще изготвят работните инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора. Проектът „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г.” е на стойност 1,5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца.

„Сред проектите са важни инфраструктурни обекти, които са с голям обществен отзвук и ще променят облика на Стара Загора, подчерта Йордан Николов. Сред тях са пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ - от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, парк „5-ти октомври“ /градска градина/, парк „Митрополит Методий Кусев“ /Аязмото/, Площад „Берое“, надлезът над жп линията и бул. „Славянски“, десетки улици и междублокови пространства , кварталите „Три чучура-север”, „Три чучура – юг”, „Казански”, училища и детски градини и др.. Предстоят обществени обсъждания за повечето от проектите и затова призовавам гражданите да бъдат активни и да вземат участие в тях, за да бъдат чути и обсъдени всички предложения”, каза зам.-кметът.

„Изготвянето на проектите сега, ни дава възможност за пълна готовност при кандидатстване в следващия програмен период 2014-2010 г.”, отбеляза ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова. „Общината няма да отделя средства за проектиране и времето необходимо за кандидатстване ще бъде значително намалено”.

***

I. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА

Дейността предвижда изготвяне на работни инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора за обектите, включени в Списъка към проектното предложение. Политиката за интегрирано градско развитие е процес при който се координират пространствените, секторните и времеви аспекти на основните области на градското развитие. Интегрираното развитие се реализира чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, който в момента се изготвя. Всички обекти, включени в настоящия проект са идентифицирани в процес на широко обществено обсъждане на всички заинтересовани страни и ще бъдат включени в Програмата за реализиране на ИПГВР и план-графика за изпълнението му.

Дейности, включени в проектното предложени, са пряко свързани с подготовката на инвестиционни проекти и обхващат:

* Реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енерго-спестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи;

* Създаване на нов облик на пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“ - настилка, тротоари, обновяване на дървесна растителност, отводняване, поставяне на градско обзавеждане. Реконструкция на площадно пространство, стълби, създаване на достъпна архитектурна среда;

* Възстановяване на зони за обществен отдих: паркове, зелени площи, градини, реконструкция на фонтани, изграждане на поливна система, реконструкция на настилката и алейната мрежа, реконструкция на растителност, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление, изграждане на система за видеонаблюдение и охрана, изграждане на велосипедни пътеки, оформяне на кътове.

* Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на спортни площадки;

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улица „Св. Княз Борис“ - от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

2. Улица „Х. Димитър Асенов“ - от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“;

3. Бул. „М. Методий Кусев“ - от ул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“;

4. Бул. „Руски“ - от ул.„Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“;

5. Улица „Цар Иван Шишман“ - от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“;

6. Улица „Г. С. Раковски“- от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“;

7. Улица „К. Ганчев“ - от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“;

8. Улица „Пазарска“ - от ул. „Цар Иван Шишман“ до Парк „Ал. Стамболийски“;

9. Улица „Граф Игнатиев“ - от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

10. Улица „Ген. Гурко“ - от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

11. Пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ - от ул. „Х. Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

12. Площадно пространство около Общината;

13. Парк 5-ти октомври“ /Градска градина/;

14. „Парк Александър Стамболийски“ /Парк Алана/;

15. Станционна градина;

16. Парк „Митрополит Методий Кусев“;

17. Площад „Берое“;

18. Надлез над жп линия и бул. „Славянски“;

19. Междублоково пространство между ул. „К. Ганчев”, ул. „В. Левски”, ул. „Ген. Столетов”, ул. „Г-н Михайловски“ - УПИ І КОО, кв. 27а

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улица „Войвода Стойчо Черногорски“;

2. Улица „Промишлена“ от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

3. Обслужващи улици южно от жп терена

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улици кв. „Три чучура“ север - до бул. „Цар Симеон Велики“;

2. Улична мрежа кв. „Казански“;

3. Улици кв. „Три чучура“ юг;

4. Междублокови пространства - кв. Казански, бл.29и бл.16 - УПИ І жилищно строителство, кв.1331;

5. Проектиране парк на територията на Военен терен, кв.334а /Бившите артилерийски казарми/.

II. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ :

Дейността включва изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни и културни институции, включени в Списъка с обекти към проектното предложение.

1. ГПЧЕ "Ромен Ролан":- училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн; дворно място;

2. СОУ „Железник”: училищна сграда; дворно място;

3. ОДЗ № 1 „Звънче”:сграда; дворно място;

4. ОДЗ № 58 „Звездица”: сграда; дворно място;

5. ПМГ „Гео Милев”: сграда; дворно място ;

6. Център за образование и квалификация /езикова школа/:сграда; дворно място;

7. Сграда за култура и изкуство-3ет. / ДТ „Гео Милев”/: Пристройка -2ет.; Дворно място.

8. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом: сграда; дворно място;

9. Художествена галерия: сграда; дворно място.

III. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В СТАРА ЗАГОРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

Дейността включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите, включени в Списъка с обектите към проектното предложение.

1. ГПЧЕ "Ромен Ролан": училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн;

2. СОУ „Железник”: училищна сграда;

3. ОДЗ № 1 „Звънче”: сграда;

4. ОДЗ № 58 „Звездица”: сграда;

5. ПМГ „Гео Милев”: сграда;

6. Сграда за култура и изкуство - 3 ет. /ДТ „Гео Милев”/: Пристройка - 2 ет.;

7. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом): сграда;

8. Художествена галерия: сграда;

9.„Център за образование и квалификация (езикова школа), ул. „Х. Д. Асенов“, сграда.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

* Напълно готови работни инвестиционни проекти съгласно Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ако е приложимо), и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

* Подробни количествени сметки по всички части, за всеки обект.

 

 

Други новини

Стартира обработка против кърлежи в...

    Утре, 25 юни, стартира обработка на тревните площи против кърлежи в селата в Община Стара Загора. Тя ще извършва по...

Над 60 точки гласуваха по време на...

        Над 60 предложения бяха гласувани на днешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. На второ четене бяха...

Верижна катастрофа след Ракитница

Верижна катастрофа е станала около Яворовското ханче по обходния маршрут на ремонта на АМ "Тракия" край Стара Загора, малко след село...

Близо 300 участници от 13 държави се...

      Стопански факултет при Тракийски университет откри официално ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И...

График мобилни пунктове за...

  РЗИ - Стара Загора организира мобилни ваксинационни пунктове на открито. Всеки, който има желание, ще може да се имунизира срещу...

Определиха местата за продажба на...

  13 са определените места за поставяне на временни преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора, за предстоящите...

Балетът на Държавна опера-Стара...

Балетът на Държавна опера-Стара Загора Представя в София на 27 юни „Танц при изгрев слънце“, „Лотос“и...

Стара Загора се превръща в столица на...

  Над 140 участници, представители на едни от най-големите технологични компании в България, ще вземат участие в национална...

Започва прием на документи за...

  На 5 юли, от 9.00 часа, в зала 216 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана...

Противопожарна безопасност Лято 2021

  В Областна администрация днес се състоя работна среща с ръководители на териториални структури и експерти от общините във връзка с...

Отличиха кмета на Стара Загора с...

  Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров беше отличен с почетен приз за „Добродетел на 2020 г.” от Национално сдружение на...

Самотата в съвременния свят: Поредна...

„Самотата в съвременния свят“: Поредна актуална тема на уъркшоп в Куклен театър-Стара Загора. Той ще се проведе на 28 юни, при вход...