Община Стара Загора подписа договорите за проектиране на важни обекти

публикувано на 25.08.2014 г. | Категория: Общество
„През програмния период 2014-2020 г. Стара Загора ще се превръща във все по-модерен и динамично развиващ се европейски град”. Това каза днес зам.-кметът Йордан Николов при подписването на договорите с проектантските фирми, които ще изготвят работните инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора. Проектът „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г.” е на стойност 1,5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца.

„Сред проектите са важни инфраструктурни обекти, които са с голям обществен отзвук и ще променят облика на Стара Загора, подчерта Йордан Николов. Сред тях са пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ - от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, парк „5-ти октомври“ /градска градина/, парк „Митрополит Методий Кусев“ /Аязмото/, Площад „Берое“, надлезът над жп линията и бул. „Славянски“, десетки улици и междублокови пространства , кварталите „Три чучура-север”, „Три чучура – юг”, „Казански”, училища и детски градини и др.. Предстоят обществени обсъждания за повечето от проектите и затова призовавам гражданите да бъдат активни и да вземат участие в тях, за да бъдат чути и обсъдени всички предложения”, каза зам.-кметът.

„Изготвянето на проектите сега, ни дава възможност за пълна готовност при кандидатстване в следващия програмен период 2014-2010 г.”, отбеляза ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова. „Общината няма да отделя средства за проектиране и времето необходимо за кандидатстване ще бъде значително намалено”.

***

I. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА

Дейността предвижда изготвяне на работни инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора за обектите, включени в Списъка към проектното предложение. Политиката за интегрирано градско развитие е процес при който се координират пространствените, секторните и времеви аспекти на основните области на градското развитие. Интегрираното развитие се реализира чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, който в момента се изготвя. Всички обекти, включени в настоящия проект са идентифицирани в процес на широко обществено обсъждане на всички заинтересовани страни и ще бъдат включени в Програмата за реализиране на ИПГВР и план-графика за изпълнението му.

Дейности, включени в проектното предложени, са пряко свързани с подготовката на инвестиционни проекти и обхващат:

* Реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енерго-спестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи;

* Създаване на нов облик на пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“ - настилка, тротоари, обновяване на дървесна растителност, отводняване, поставяне на градско обзавеждане. Реконструкция на площадно пространство, стълби, създаване на достъпна архитектурна среда;

* Възстановяване на зони за обществен отдих: паркове, зелени площи, градини, реконструкция на фонтани, изграждане на поливна система, реконструкция на настилката и алейната мрежа, реконструкция на растителност, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление, изграждане на система за видеонаблюдение и охрана, изграждане на велосипедни пътеки, оформяне на кътове.

* Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на спортни площадки;

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улица „Св. Княз Борис“ - от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

2. Улица „Х. Димитър Асенов“ - от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“;

3. Бул. „М. Методий Кусев“ - от ул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“;

4. Бул. „Руски“ - от ул.„Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“;

5. Улица „Цар Иван Шишман“ - от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“;

6. Улица „Г. С. Раковски“- от ул. “Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“;

7. Улица „К. Ганчев“ - от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“;

8. Улица „Пазарска“ - от ул. „Цар Иван Шишман“ до Парк „Ал. Стамболийски“;

9. Улица „Граф Игнатиев“ - от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

10. Улица „Ген. Гурко“ - от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

11. Пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ - от ул. „Х. Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

12. Площадно пространство около Общината;

13. Парк 5-ти октомври“ /Градска градина/;

14. „Парк Александър Стамболийски“ /Парк Алана/;

15. Станционна градина;

16. Парк „Митрополит Методий Кусев“;

17. Площад „Берое“;

18. Надлез над жп линия и бул. „Славянски“;

19. Междублоково пространство между ул. „К. Ганчев”, ул. „В. Левски”, ул. „Ген. Столетов”, ул. „Г-н Михайловски“ - УПИ І КОО, кв. 27а

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улица „Войвода Стойчо Черногорски“;

2. Улица „Промишлена“ от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Патриарх Евтимий“;

3. Обслужващи улици южно от жп терена

Обектите, които попадат в ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:

1. Улици кв. „Три чучура“ север - до бул. „Цар Симеон Велики“;

2. Улична мрежа кв. „Казански“;

3. Улици кв. „Три чучура“ юг;

4. Междублокови пространства - кв. Казански, бл.29и бл.16 - УПИ І жилищно строителство, кв.1331;

5. Проектиране парк на територията на Военен терен, кв.334а /Бившите артилерийски казарми/.

II. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ :

Дейността включва изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни и културни институции, включени в Списъка с обекти към проектното предложение.

1. ГПЧЕ "Ромен Ролан":- училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн; дворно място;

2. СОУ „Железник”: училищна сграда; дворно място;

3. ОДЗ № 1 „Звънче”:сграда; дворно място;

4. ОДЗ № 58 „Звездица”: сграда; дворно място;

5. ПМГ „Гео Милев”: сграда; дворно място ;

6. Център за образование и квалификация /езикова школа/:сграда; дворно място;

7. Сграда за култура и изкуство-3ет. / ДТ „Гео Милев”/: Пристройка -2ет.; Дворно място.

8. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом: сграда; дворно място;

9. Художествена галерия: сграда; дворно място.

III. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В СТАРА ЗАГОРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

Дейността включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите, включени в Списъка с обектите към проектното предложение.

1. ГПЧЕ "Ромен Ролан": училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн;

2. СОУ „Железник”: училищна сграда;

3. ОДЗ № 1 „Звънче”: сграда;

4. ОДЗ № 58 „Звездица”: сграда;

5. ПМГ „Гео Милев”: сграда;

6. Сграда за култура и изкуство - 3 ет. /ДТ „Гео Милев”/: Пристройка - 2 ет.;

7. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом): сграда;

8. Художествена галерия: сграда;

9.„Център за образование и квалификация (езикова школа), ул. „Х. Д. Асенов“, сграда.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

* Напълно готови работни инвестиционни проекти съгласно Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ако е приложимо), и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

* Подробни количествени сметки по всички части, за всеки обект.

 

 

Други новини

Общинските съветници от ГЕРБ...

  „Искаме работата на местния парламент да бъде максимално открита и публична за гражданите, затова внасяме предложение за...

Изложба на старозагорски творци...

  В старозагорската зала „Байер“ от днес всички жители и гости на Стара Загора ще могат да се насладят на обща изложба на...

Драматичен театър Гео Милев...

  Драматичен театър "Гео Милев" възстановява спектаклите си пред публика. Представленията ще се играят на откритата сцена Лапидариум...

Изменят приетите Правила и мерки за...

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16 от 19.05.2020 г., с което се изменят приетите Правила и...

Поетапно възстановяват дейността на...

  Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, считано от 26 май (вторник) се възстановява дейността на четири общински...

Определят местата за продажба на...

    Във връзка с промяна и отпадане на част от установените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, се...

Определиха победителите в конкурса...

    По повод 22 април Световен ден на Земята, Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора,...

Остават дистанционната работа и...

  Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в „Мини Марица Изток“ ЕАД, където е приложимо и...

Три нови булдозера за рудниците на...

  На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв....

1251 абитуриенти изпраща Стара Загора...

Общо 1251 абитуриенти ще изпратят старозагорски училища през 2020 година. Традиционно най-много са зрелостниците от ГПЧЕ „Ромен...

Онлайн предизвикателство

  По повод 1 юни - Международен ден на детето и 90-годишнината от първото организирано честване на детския празник в Стара Загора,...

Ретроспективна изложба Петър Русков...

    В западната зала на Художествена галерия Стара Загора е представена юбилейна ретроспективна изложба „Петър Русков...