Безработица - състояние, равнище и динамика

публикувано на 30.03.2016 г. | Категория: Общество


Безработицата в страната през месец февруари започна да намалява - необичайно за този месец от годината. Равнището на безработица достигна стойности от 10,0 на сто - с 0,2 процентни пункта по-ниско от предходния януари и с 1,1 процентни пункта под нивото на безработица през миналогодишния февруари. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 135 безработни и равнището на безработица е 8,2 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,4 процентни пункта, а регистрираните безработни с 477 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой достигна 3976. Равнището на безработица е 5,0 на сто и намалява спрямо предходния януари с 0,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 205 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3871, равнище на безработица - 4,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2336 (58,8 на сто). Увеличението спрямо предходния януари е с 0,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,2 на сто през февруари, 39,8 на сто предходния януари. Намаляват безработните в младежка възраст (458 през месец февруари, 511 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 316, тоест 68,9 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния януари, показва увеличение с 0,4 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2022, с 4,8 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през януари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1496 в отчетния месец, 1544 през месец януари.

С 10,0 на сто намаляват новорегистрираните безработни (532 през месец февруари, 591 предходния януари), като 354 (66,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 242, индустрия – 133 и търговия – 114.

 

2. Динамика и структура на заетостта

 

В отчетния месец са обявени 354 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 291, с 48,5 на сто повече от заявените предходния януари. Частният сектор е заявил 150 места - 42,4 на сто от местата. Делът му намалява от 45,4 на сто през януари до 42,4 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец февруари 295 - 79,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец февруари са обявени 63 работни места, 10 по национални програми за заетост и 53 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 408, жените – 231, младежите - 107, безработните с висше образование - 7, продължително безработните – 71, безработните с намалена работоспособност - 3.

 

3. Изпълнение на активната политика по заетостта

 

Активната политика оказва влияние върху състоянието на пазара на труда и ограничава безработицата. Субсидираната заетост е важен инструмент за осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, които много трудно се реализират на първичния пазар. В резултат на провежданата активна политика, намалява средномесечният брой на регистрираните безработни в почти всички групи в неравностойно положение.

Броят на безработните, заети в общополезни дейности по програми за заетост от началото на годината е 68. За работни заплати и осигуровки са изплатени 85 346 лева. През месец февруари по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работят 68 безработни.

В национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на годината няма включени безработни на социално подпомагане. Дейностите по програмата са прекратени и са пренасочени към компонент 3 на действащата Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, като при необходимост безработните на социално подпомагане се включват в аварийни групи за неотложни дейности по предотвратяване или преодоляване на последствията от производствени аварии и природни бедствия.

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” се реализира с цел предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чрез осигуряване на заетост за безработни с качества и опит като лични асистенти. В отчетния месец, в дейности по програмата, се включиха 22 безработни.

Съществуват и други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се изпълняват:

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж от младежи, завършили професионално или висше образование и да се улесни прехода между образование и заетост, се реализира програма „Старт на кариерата". С осигурена заетост по програмата в отчетния месец са 18 безработни младежи.

Програма „Мелпомена" осигурява заетост на безработни със специфични умения и опит в театралното и оперното изкуство. Тя компенсира ограничените възможности за реализация на много професионалисти с дългогодишен опит в тази област. През месец февруари по програмата работят 8 безработни.

Не отслабва интересът на работодателите към Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Две са причините за неотслабващия им интерес: увеличаващ се брой на регистрираните безработни с трайни увреждания и финансиране със средства от държавния бюджет на разкритите за срок от 24 месеца работни места. През месец февруари по програмата работят 9 безработни с трайно намалена работоспособност. За работни заплати и осигуровки на работещите, са изразходвани 8707 лева.

По национална програма „Активиране на неактивни лица” в дирекцията работят един психолог, 2 ромски и един младежки медиатор. В резултат от реализацията на дейностите по програмата, 49 неактивни лица са се регистрирали в Бюрото по труда като безработни. За работни заплати и осигуровки на наетите по програмата, в отчетния месец са изплатени 5100 лева.

Национална програма „Клио” осигурява обучение, шест месечна заетост и социална интеграция на безработни, чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство, съгласно чл.6, т.1-6 от Закона за културното наследство. Разпределението на финансовите и натурални показатели по плана за действие през 2016 година предстои.

Национална програма „Помощ за пенсиониране” е предназначена за безработни, на които не достигат 24 месеца трудов стаж за необходимия сбор от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Разпределението на финансовите и натурални показатели по програмата предстои, но практиката през предходните две години, налага следните изводи: честите промени в нормативната уредба и тромавата процедура по издаване на удостоверения от Националния осигурителен институт за недостигащия осигурителен стаж, както и факта, че трудовото възнаграждение на кандидат пенсионерите обикновено е в минимални размери, ограничава кандидатите и демотивира безработните да участват в програмата.

Проект „Красива България” цели подобряване на обществената среда в населените места. По проекта се финансират обекти със статут на недвижимо културно наследство, административни сгради за обществено обслужване на населението, исторически паметници, обекти в областта на транспорта и съобщенията, образованието, науката, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини. Разпределението на финансовите средства и натуралните показатели по проекта предстои.

По мерки за заетост в отчетния месец работят 19 безработни. Насърчителните мерки за заетост са насочени към работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях безработни от застрашените целеви групи на пазара на труда.

За стимулиране на работодателите да осигурят работа на безработни младежи, рискова група с преобладаващо присъствие на пазара на труда, през януари са изплатени финансови средства в размер на 580 лева. В отчетния месец по пакета от мерки работят 6 безработни.

• чл.36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта осигурява заетост на младежи до 29 години. През месец февруари по мярката работят 5 безработни младежи.

• чл.36, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта осигурява заетост на младежи до 29 години с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения. През месец февруари по мярката работи един безработен младеж.

За насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване и чиракуване, в съответствие с изискванията на чл.46 от Закона за насърчаване на заетостта, очакваме яснота по финансовите и натурални показатели. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече стартира схема за стажуване на безработни младежи, която е с по-добри финансови показатели – осигурителните вноски за сметка на работодателя са на прага за вакантната длъжност, съгласно Класификатора на професиите и длъжностите в България. Това са причините по пакета от насърчителни мерки да се въздържат да кандидатстват работодатели или ако кандидатстват, впоследствие да отказват да сключат договори за определената по мерките работна заплата.

• чл.50 от Закона за насърчаване на заетостта е за първите пет разкрити работни места от работодатели – микро предприятия. В отчетния месец по мярката работят 5 безработни.

• чл.55а от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни над 50 годишна възраст. В отчетния месец по мярката работят 4 безработни.

 

4. Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

1. Схема BGО5М90PO01-1.2014.001 - проект „Младежка заетост” осигурява възможност на работодателите да наемат младежи в две направления: стажуване и обучение по време на работа. На работодателите, които осигуряват стажуване по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място, както и здравните и социални осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. На работодателите, които осигуряват обучение по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения на наетото лице в размер 90% от минималната работна заплата за страната, както и разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Проектът стартира през месец септември 2014 година. Подадените заявки от работодатели са 155. Заявените работни места - 403, а включените в заетост безработни младежи – 91.

2. Схема BGО5М90PO01-1-005-0001 проект „Обучения и заетост за младите хора” се реализира с цел обучение с ваучери и включване на безработни младежи до 29 годишна възраст в заетост. На работодателите, които осигуряват заетост по схемата, се възстановяват разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото работно място, както и здравните и социални осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Подадените заявки от работодатели през месец февруари са 10, разкритите работни места – 55, а включените в заетост безработни младежи - 21.

 

 

Други новини

НА 7 АПРИЛ – АПЛОДИСМЕНТИ ЗА БОЛНИЦА...

НА 7 АПРИЛ – НЕ САМО АПЛОДИСМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ! Респект и благодарност. И любов.   За лекарите, за медицинските сестри, за...

Тракийски университет-Стара Загора...

  Тракийски университет-Стара Загора и Професионална гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев подписаха споразумение за...

Онлайн конкурс за деца Великденско...

Община Стара Загора обявява онлайн конкурс с тема „Великденско послание“. В него могат да вземат участие деца и ученици до...

Община Стара Загора поздравява...

  На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето и Деня на здравния работник. Това е професионалният празник на всички лекари,...

687 кандидат-студенти до момента са...

    687 кандидат-студенти до момента са заявилите участие в предварителните онлайн изпити, от които 473 жени и 214 мъже. Излязоха...

Възстановява се работата на Автогара...

От 8 април (сряда), във връзка с издадена заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, Община Стара Загора възстановява...

До края на извънредното положение –...

  По инициатива на Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, до края на извънредното положение, камбаните в...

Без такси за старозагорските ясли и...

  Мерки, в подкрепа на социално уязвимите групи във времето на извънредното положение заради разпространението на коронавируса,...

Как ще се отчитат и заплащат ВиК...

Как ще се отчитат и заплащат ВиК услугите през м. април Уважаеми клиенти, Във връзка с извънредните мерки за предотвратяване...

Лечебни заведения в област Стара...

  Информация за лечебните заведения в област Стара Загора, извършващи рентгенова образна диагностика: Лечебни заведения за...

Близо 40 000 лева са постъпили в...

Близо 40 000 лева са постъпили в дарителската сметка на Община Стара Загора в подкрепа на борбата с коронавируса в Стара Загора   Близо...

20-годишна жена от село Бъдеще е...

  20-годишна жена от село Бъдеще е осмият случай на заразен с коронавирус в Старозагорско. Жената живее в село Пшеничево, а преди дни се...