Анализ на дейността на отдел Социална закрила

публикувано на 25.03.2015 г. | Категория: Общество


АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

 

 

І Помощи по реда на ППЗСП

 

1. През м. февруари 2015г., Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора е отпуснала 167 месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, като са обхванати няколко групи лица и семейства:

- безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция « Бюро по труда » ;

- лица в нетрудоспособна възраст;

- лица с трайни увреждания.

 

2. През отчетния период са отпуснати 4 еднократни помощи, от които за ресоциализация на лица изтърпяли наказание «Лишаване от свобода» 1 помощ.

 

3. От началото на 2015 година са подадени общо 252 молби- декларации за отпускане на помощи по реда на ППЗСП- издаване на удостоверения за пътуване на лица с трайни увреждания, плащане на наем на общинско жилище, месечни социални помощи и еднократни социални помощи.

 

4. Общественополезен труд организиран от общинската администрация са отработили 148 подпомагани лица.

 

 

 

ІІ Помощи по реда на ЗСПД

 

От началото на 2015г. са подадени 2131 молби- декларации в ДСП Стара Загора по реда на ЗСПД- еднократни помощи за деца, семейни помощи за деца, месечни добавки за деца с увреждания, целеви помощи.

 

Месечни помощи за деца получават 11 621 семейства за 15 563 деца на основание Закона за семейни помощи за деца, на обща стойност 992 503 лв.

 

Месечни помощи за м. февруари са спрени, поради допуснати отсъствия, на 76 семейства за 81 деца.

 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

 

От 01.12.2014г. до 23.03.2015г. са приети и обработени 3443 заявления – декларация за отпускане на безплатни едногодишни винетки за 2015г. на лица с увреждания, отказани са на 13 лица.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, дейност “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

 

Квотен принцип. Квота за 2015 година за общините Стара Загора и Опан, обслужвани от ДСП – Стара Загора – 37 лични асистенти. Подадени са 40 молби-декларации, от които 3 са откази, 37 са одобрени и с тях е сключен трудов договор.

 

Условия за включване в НПАХУ:

А. Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания нуждаещи се от чужда помощ в ежедневието си, ако отговарят и на следните условия:

 

- Да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т.2, параграф 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки – дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.26 от ЗЗД

- Да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи

- Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Б. Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания:

 Да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

 Да са деца до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

 Да са деца или лица, изведени от специализирана институция за деца или лица с увреждания – нямаме такива случаи.

 

В. Лицата могат да бъдат включени в дейност “Личен асистент”, ако отговарят на следните условия:

- Месечния доход на член от семейството да не надвишава линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет.

- Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.

- Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите , когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания

- Да не са прехвърляли жилищен, вилен ,селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период.

- Да са в състояние, при което не могат да се самообслужват; да не ползват целодневно социални услуги на друго основание.

 

 

На територията на община Стара Загора има следните разкрити специализирани институции за възрастни, предоставящи социални услуги, делегирани от държавата дейности:

o Дом за възрастни хора с физически увреждания – ул. “Хан Аспарух” №47, с капацитет 211 места, заети 206 места. Свободните места са за краткосрочно настаняване на лица с увреждания за рехабилитация. Чакащите за дългосрочно настаняване - мъже и жени са общо 31 лица.

o Дом за възрастни хора с психични увреждания – с. Лясково, община Стара Загора, с капацитет 60 места, няма свободни места. Чакащите за настаняване - мъже и жени общо са 408 лица.

o Дом за стари хора - к.с. Старозагорски бани, с капацитет 101 места, заети са 84 места. Свободните места са за жени и мъже, които се самообслужват, без помощ от персонала. Чакащи за настаняване са 6 лица.

Предоставяните социални услуги в общността за възрастни са:

1. ДЦВХУ “Св.Козма и Дамян”, капацитет 30 места

2. ДЦВХУ - ул.”Антон Марчин” №25, капацитет 20 места

3. ЦСРИ ПР - ул.”Поп Минчо Кънчев” №70-72, капацитет 35 места

4. Защитени жилища – 2броя, ул.”Антон Марчин” №25 /за мъже и жени/, капацитет 20 места

5. Наблюдавани жилища – 2броя, ул.”Загорка “ №9 и кв.Зора, бл.№3, капацитет 8 места

6. Кризисен център за лица с капацитет 18 места.

 

Младежи, изведени към 23.03.2015г. от ДДУИ с. Петрово и ДДУИ – с. Сладък кладенец

 

ДДУИ Изведени Остават

ДДУИ – с. Петрово 24 7

ДДУИ – Сладък кладенец 14 8

Общ брой 38 15

 

 

Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора обслужва населението на община Стара Загора и община Опан - гр.Стара Загора и 64 населени места. Лицата с увреждания получават месечни добавки за социална интеграция и целева помощ за покупка и/или ремонт на МИПСПС по условията и реда на ППЗИХУ и към месец февруари 2015г. са начислени суми за 9988 лица с увреждания

Тенденцията е за увеличаване на възрастните хора и лицата с увреждания, които се нуждаят от социално подпомагане.

 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за

извеждането на деца с увреждания от специализирани институции на територията на община Стара Загора и настаняването им в социални услуги-резидентен тип ЦНСТ за предходен месец февруари 2015 година

 

• Общо изведените деца от ДДУИ с. Петрово към 28.02.2015 г. са 16 деца.

 

• Остават за извеждане от ДДУИ с. Петрово – 12 деца.

 

 

• Общо изведените деца от ДДУИ с. Сладък кладенец към 28.02.2015 г. са 28 деца.

 

• Остават за извеждане от ДДУИ с. Сладък кладенец – 15 деца.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за

извеждането на деца от специализирани институции на територията на община Стара Загора и настаняването им в социални услуги-резидентен тип ЦНСТ за предходен месец февруари 2015 година

 

• Общо изведени деца от ДДЛРГ „ Незабравка“ – 10 деца;

• Остават за извеждане – 6 деца;

 

• Общо изведени деца от ДДЛРГ „ Мария Терезия“ – 5 деца;

• Остават за извеждане – 50 деца;

 

• Общо изведени деца от ДДЛРГ „ Теофано Попова“ – 4 деца;

• Остават за извеждане – 34 деца;

 

• Общо изведени деца от ДДЛРГ „ Българка“ – 19 деца;

• Остават за извеждане – 38 деца;

 

• Общо изведени деца от ДМСГД – 39 деца;

 

 

 

 

 

Деца и младежи, настанени към момента в ДДУИ с. Петрово и ДДУИ – с. Сладък кладенец

 

ДДУИ Общ брой Деца Младежи

ДДУИ – с. Петрово 21 - -

ДДУИ – Сладък кладенец 27 - -

Общ брой 48 - -

 

 

Друга информация за дейността на отдел „Закрила на детето”

за периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г.

 

1. Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.01.2015 до 28.02.2015 г. – 143 броя.

2. Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.02.2015 до 28.02.2015 г. – 63 броя.

3. Общият брой случаи, по които работи ОЗД в момента са 1359 или средно по 91 случая на социален работник.

Постъпилите сигнали са :

- за дете, останало без родителска грижа;

- упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално);

- неглижиране на дете;

- риск от синдром от родителско отчуждение;

- за деца с увреждания;

- малолетни/непълнолетни бременни или родили деца;

- деца, родени от малолетни/непълнолетни майки;

- непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол и др.

 

4. Предприета/променена/прекратена мярка за закрила:

- настанени в специализирани институции – 5 деца, от които 3 са настанени в ДМСГД;

- реинтегрирани в биологичното семейство – 2 деца;

- настанени в семейства на роднини или близки – 2 деца;

- настанени в приемни семейства – 1 дете;

- настанени в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие – 0;

- прекратяване настаняването в институция, поради осиновяване – 1 дете;

- настанени в ЦНСТ – 1 дете.

- прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в ЦНСТ – 5 деца;

 

 

 

 

Други новини

Кандидат-студентите могат да подават...

    Тракийски университет – Стара Загора е готов да посреща кандидат-студенти за прием в сградата на Ректората, през западния...

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...